Aktualności
PUBLIKACJA PDF Drukuj Email

 

Termin nadsyłania tekstów i materiałów - 31 styczeń 2010 r.

INSTRUKCJA REDAKCYJNA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dane kontaktowe ws. publikacji:
Dr Rafał Zapłata
rafalzaplata@poczta.onet.pl

 
SPRAWOZDANIE PDF Drukuj Email

 

SPRAWOZDANIE

z

I edycji konferencji naukowej z cyklu CYFROWA PRZESZŁOŚĆ

Metody komputerowe w archeologii

Warszawa, 7-8 maj 2010 r.

 

W dniach 7-8 maja 2009 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie (Aula im. Roberta Schumana) przy ul. Wóycickiego 1/3 odbyła się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa zatytułowana “Cyfrowa przeszłość – metody komputerowe w archeologii” zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych). Konferencja ma charakter cykliczn, skupiając się tematycznie wokół zagadnień dotyczących zastosowania technologii cyfrowych w dyscyplinach oraz dziedzinach powiązanych z badaniem, ochroną, zarządzaniem i konserwacją zasobów dziedzictwa kulturowego. Celem konferencji jest przede wszystkim wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń z zakresu stosowania nowych technologii cyfrowych w dyscyplinach i naukach o przeszłości, zabytkach oraz dyscyplinach z pogranicza ochrony i konserwatorstwa zabytków, jak również propagowanie stosowania nowych technologii i upowszechniania wyników dotychczasowych badań. Ponadto celem konferencji jest stworzenie platformy do debaty nad ww. zagadnieniami oraz integracja środowiska naukowego w odniesieniu do stosowania nowych technologii w pracach i badaniach związanych z dziedzictwem kulturowym.
 Tytułowa “cyfrowa przeszłość” jest metaforą, która stara się uchwycić jedno z wielu oblicz przeszłości we współczesnym świecie. To werbalne połączenie najnowszych technologii z przedmiotem badań wielu dziedzin i dyscyplin, do których kierowana jest konferencja. Przeszłość sama w sobie nie jest obecna, jest jednak badana i prezentowana za pośrednictwem różnorodnych metod i środków wyrazu, w tym za pośrednictwem języka czy cyfrowych technik.
 Pierwsza edycja konferencji skupiła się wokół zagadnienia “metod komputerowych w archeologii”. Uczestnicy konferencji/prelegenci w swych wystąpieniach zaprezentowali: doświadczenia archeologów w tym zakresie, efekty włączenia aplikacji komputrerowych do badań przeszłości, jak również do działań związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Spotkanie pozwoliło również zapoznać się z udziałem polskich ośrodków naukowo-badawczych oraz ich przedstawicieli w projektach międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnych technologii w naukach o przeszłości skłoniło również przedstawicieli dyscyplin pokrewnych do podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz sugestiami na tym polu. Konferencja to również wyraz refleksyjnego spojrzenia na temat ze strony środowiska naukowo-badawczego. Kolejnym elelmentem, który stanowił realizację postawionych konferencji celów były wystąpienia podejmujące problematykę dydaktyki w zakresie nowych technologii.
 
 Konferencja pod honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor dr hab. Barbary Kudryckiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegow w Warszawie Ks. Profesora dr hab. Ryszarda Rumianka.

 Patronat medialny nad konferencją objeły: serwis internetowy “Nauka w Polsce”1, magazyn geoinformacyjny “GEODETA”2 wraz z portalem internetowym magazynu “GEOFORUM”3 oraz czasopismo “Spotkania z Zabytkami”4.
 Sponsorem strategicznym konferencji w 2009 r. było ESRI Polska, wyłączny polski dystrybutor oprogramowania GIS firmy ESRI5.
 Pozostali sponsorzy: TPI (Towarzystwo Przedsięwzięć Inwestycyjnych) – dostawca nowoczesnych technologii pomiarowych dla geodezji, budownictwa, drogownictwa i przemysłu6; DEPHOS - firma zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem Systemu Fotogrametrii Cyfrowej oraz usługami fotogrametrycznymi (członek CIPA Heritage Documentation (The International Committee for Architectural Photogrammetry) i Europa Nostra)7; Laser – 3D Jacek Krawiec8.
 Komitet organizacyjny konferencji: (przewodniczący) dr Rafał Zapłata (Instytut Archeologii UKSW), prof. UKSW dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii UKSW), mgr Małgorzata Napierkowska (Centrum Systemów Informatycznych UKSW).
 W konferencji m.in. udział wzięli: Jego Magnificencja Prorektor Unwiersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski oraz  przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Geodeta Województwa Mazowieckiego - Dyrektor Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Krzysztof Mączewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Prof. UKSW ks. dr hab. Jarosław Koral, Przezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, a zarazem Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Kobyliński, Prof. dr hab. Maria Miśkiewicz długoletni pracownik, a zarazem inicjatorka studiów archeologicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoją obecnością uczestników oraz organizatorów konferencji zaszczycił zaproszony Prof. dr hab. Stanisław Tabaczyński z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
  Pośród uczestników konferencji, zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele muzeów, ośrodków konserwatorskich, urzędów ochrony zabytków, uczelni wyższych oraz firm prywatnych. Konferencja cieszyła się również dużym zainteresowaniem ze strony studentek i stutentów.
 
 Dwudniowa konferencja składała się z sześciu sesji głównych oraz sesji posterowej. Obrady skupiały się wokół następujących bloków tematycznych, stanowiących odrębne sesje lub części poszczególnych sesji: GIS (Systemy Informacji Geograficznej), Internet i E-Learning, dokumentacja i metodyka, bazy danych, skaning, wirtualna rzeczywistość oraz historia, teoria i rekonstrukcja.
 W ramach sesji otwierającej, prowadzonej przez Prof. dr hab. Marię Miśkiewicz, uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Ks. prof. UKSW Jarosław Koral, natomiast oficjalnego otwarcia dokonał Jego Magnificencja Prorektor UKSW Ks. Prof. ar hab. Henryk Skorowski, a swym wystąpieniem “Usługi dla obywateli – cyfrowa przyszłość mazowsza” zaszczycił słuchaczy przedstawiciel Marszałak Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Geodeta Województaw Mazowieckiego Krzysztof Mączewski.
 W drugiej części sesji otwierającej głos zabrali: dr Rafał Zapłata (Instytut Archeologii UKSW) - “Wprowadzenie w tematykę konferencji”; prof. UKSW dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii UKSW) - “Metody komputerowe w archeologii polskiej: wspomnienia z pola walki”; prof. UAM dr hab. Danuta Minta-Tworzowska (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - “Sformalizowane obrazy przeszłości – za i przeciw w perspektywie archeologicznej”; mgr Robert Żukowski (IAiE PAN Warszawa), (współautor wystąpienia prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (IAiE PAN Warszawa)) - “Zautomatyzowany system dokumentacji terenowej”; mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski w Ostrówku) - “Podstawy metodyczne zastosowania nowoczesnych technologii w archeologii”; mgr Agnieszka Jaskanis (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) - “Zarządzanie bazami danych o zbiorach archeologicznych w muzeum” oraz dr Andrzej Prinke (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) - “Cyberprzestrzeń – nowe środowisko współpracy archeologów. Dziesięć lat doświadczeń Muzeum Archeologicznego w realizacji projektów europejskich”.
 Druga sesja, prowadzona przez Prof. UAM dr hab. Danutę Minta-Tworzowską z Instytutu Prahistorii Uniwersytetut im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była tematycznie związana z Systemami Informacji Geograficznej oraz analizami przestrzennymi, w której udział wzięli: mgr inż. Piotr Kaczmarek (ESRI Polska/Warszawa) - “GIS i archeologia – co nas łączy?”; prof. UAM dr hab. Włodzimierz Rączkowski (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr Wojciech Mania (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr Lidia Żuk (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - “Archeolog w Gąszczu Informacji przeStrzennej”; dr Przemysław Krajewski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński) - “GIS a studia osadnicze – możliwości i ograniczenia”; Marta Chmiel (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński) - “Archeologia lotnicza, GPS, GIS – perspektywy systemu łączonego w nauce i dydaktyce” oraz mgr Dariusz Bobak (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów), dr Marta Połtowicz-Bobak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) - “Zastosowanie algebry map w analizie rozrzutu artefaktów krzemiennych na przykładzie mezolitycznego stanowiska Otmuchów 28”.
 W trzeciej sesji, której przewodniczył dr Rafał Zapłata, zdominowanej przez tematykę trójwymiarowego skaningu referaty przedstawili: mgr inż. Przemysław Wibik (TPI Warszawa) - “Nowoczesne technologie obrazowania przestrzeni”; prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak (Instytut Odlewnictwa, Kraków), dr inż. Jacek Krokosz (Instytut Odlewnictwa, Kraków), mgr inż. Andrzej Gil (Instytut Odlewnictwa, Kraków) - “Wykorzystanie skanera 3D do digitalizacji obiektów archeologicznych”; mgr Łukasz Porzuczek (Proton-Archeo Łukasz Porzuczek, Krzeszowice) - “Nieinwazyjne badania archeologiczne w połączeniu z numerycznymi modelami terenu wysokiej dokładności i skanami 3D”; Łukasz Uchański (Katedra Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa) - “Technologiczne aspekty inwentaryzacji obiektów zabytkowych służącej do celów konserwatorskich przy użyciu naziemnego skaningu laserowego”; mgr Eryk Bunsch (Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa), dr inż. Robert Sitnik (Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa) - “Skanowanie trójwymiarowe, jako wiarygodna technika dokumentacyjna – podstawowe założenia metodologiczne” oraz dr inż. arch. Jacek Kościuk (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Technik, Politechnika Wrocławska) - “Skanowanie 3D w dokumentacji i badaniach zabytków architektury”.
 Sesja czwarta, pod przewodnictwem prof. UAM dra hab. Włodzimierza Rączkowskiego z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozpoczynająca drugi dzień obrad, związana był tematycznie m.in. z Internetem jako sposobem unowocześnienia publikacji, sieciowymi rozwiązaniami dla dydaktyki oraz wirualnym muzeum - głos zabrali: mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski w Ostrówku) - “Strona www platformą nowoczesnej publikacji wyników badań archeologicznych”; dr Jacek Marciniak (Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - “Rozwiązania technologiczne w procesie kształcenia na odległość w archeologii. Przypadek kursu zdalnego, „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie””; prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), dr Jacek Marciniak (Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - “Metodologia kształcenia na odległość w archeologii. Doświadczenia z pracy w kursie zdalnym „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie”; prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), mgr Dariusz Błaszczyk ((Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - “Treści kształcenia i zasady ich opracowania na potrzeby
kursu zdalnego „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie”; mgr Wiesław Małkowski (Pracownia Badań Archeologiczych w Libii – Ptolemais, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) - “Model numeryczny antycznego Ptolemais”; prof. UW dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), dr Roksana Chowaniec (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) - “Wirtualna podróż po osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie”, czyli o zastosowaniu animacji komputerowych w edukacji i
popularyzacji archeologii”; dr Núria Serrat Antolí (Departamento de Didáctica y Organización Educativa, Facultad de Pedagogía, Universidad de Barcelona, Hiszpania) - “Virtual Museums as a Teaching Strategy for Heritage Learning” oraz prof dr. inż. hab. Stanisław Rzadkosz (Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków), dr inż. Jacek Krokosz (Instytut Odlewnictwa, Kraków), dr inż Robert Sałat - “Możliwości klasyfikacji składu chemicznego odlewów z epoki brązu z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej "Odwzorowania Sammona"”.
 W sesji piątej pod przewodnictwem Michała Grabowskiego z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (Dział Strategii Ochrony Zabytków, Pracownia Archeologii Ratowniczej) wystąpili: prof dr. inż. hab. Stanisław Rzadkosz (Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków), dr inż. Jacek Krokosz (Instytut Odlewnictwa, Kraków) - “Próba odtworzenia pierwotnych paramatrów odlewania dla odlewu z epoki brązu z wykorzystaniem oprogramowania MAGMAsoft”; dr Leszek Gawrysiak (Pracownia GIS, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), dr Jan Reder (Pracownia GIS, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) - “Zastosowanie GIS do opracowanie bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych w dorzeczu Wolicy (Wyżyna Lubelska)”; mgr Anna Mikołajczyk (Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) - “Przestrzeń jako przedmiot kształtowania i użytkowania. Modele eksploatacji środowiska w dorzeczu Małej Ślęzy w oparciu o GIS” oraz dr Rafał Zapłata (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) - “GIS w badaniach archeologicznych - modelowanie relacji między człowiekiem a otoczeniem”.
 W ostatniej sesji (szóstej), pod przewodnictwem prof. UKSW dra hab. Zbigniewa Kobylińskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie referaty zaprezentowali: dr inż. Beata Miazga (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr inż. Bogdan Miazga (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) - “Open source'owe narzędzia dla archeologii – GIMP”; mgr Jacek Herold (Fichtner&Herold S.C., Wrocław), dr Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Bernadeta Kufel  (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) - “Nowa baza danych dla analiz kamiennych artefaktów paleolitycznych”; mgr Małgorzata Markiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Oddz./Wrocław) - “Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce”; mgr Aneta Buchner (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Oddz./Wrocław) - “System dokumentacji i archiwizacji źródeł archeologicznych pochodzących z badań ratowniczych na opolskim i wrocławskim odcinku autostrady A-4 oraz Obwodnicy Wrocławia”; Rafa Janicki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) - “Cyfrowa ilustracja i dokumentacja ruchomych zabytków archeologicznych z zastosowaniem fotogrametrii i programów grafiki rastrowej” oraz dr Micha Pawleta (Instytut Prahistorii, uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), dr Rafał Zapłata (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) - “Obrazowanie przeszłości w świetle nowych mediów”.
 Podczas trwania konferencji w sesji posterowej udział wzięła mgr Aleksandra Wilgocka (Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie) - “GIS i perspektywa fenomenologiczna w opisie przestrzeni średniowiecznego grodu Szczecińskiego”.

 Zamykająca konferencję ogólna dyskusja, jak również dyskusje w trakcie dwóch dni obrad wyraźnie podkreśliły otwrcie środowisk naukowo-badawczych, konserwatorskich oraz dydaktycznych na włączenie do warsztatu badawczego najnowszych technologii. Liczne wypowiedzi skłaniały się również ku swtierdzeniom o znaczącym niedoborze zarówno sprzętowym, jak i kadrowych w naukach o przeszłości i dyscyplinach z pogranicza konserwacji i ochrony zabytków. Obrady poza prezentacją wyników badań powiązanych z aplikacją nowych technologii cyfrowych, sposobem wykorzystywania tych narzędzi w pracy naukowo-badawczej i konserwatorskiej, pozwoliły również na zapoznanie się z propozycjami n wytyczenia przyszłych kierunków badań i sposobów aplikowania nowych technologii. Obok prezentacji zagadnień związanych z warsztatem badawczym uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z najnowszymi projektami, które sięgają po nowe technologie w celu popularyzacji wiedzy o przeszłości oraz prezentacji wyników badań. Innym realizującym się podczas trwania obrad celem konferencji, było podkreślenie roli dialogu oraz współpracy między przedstawicielami środowisk konserwatorskich i naukowo-badawczych a przedstawicielami producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii. Pod tytm kątem konferencja stała się miejscem, które może zainteresować producentów sprzętu i oprogramowania, zwłaszcza tych dla których nauki o przeszłości oraz działania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków są nieznanym dotąd potencjałem i szansą na poszerzenie działalności. Na uwagę zasługują również wystąpienia prezentujące współpracę między specjalistami z zakresu nowych technologii cyfrowych a archeologami. Swego rodzaju dopełnieniem przekrojowego zaprezentowania wzajemnych oddziaływań między naukami o przeszłości i dyscyplinami z pogranicza konserwacji zabytków a nowymi technologiami były m.in. wystąpienia omawiające projekt e-learningowy.
 Konferencja odbyła się przy silnym wsparciu i pomocy Koła Naukowego Studentów Archeologii UKSW.

 Organizatorzy - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Spoełcznych UKSW oraz Instytut Archeologii UKSW dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie i  zapraszają do udziału w kolejnej edycji w 2010 roku.

Rafał Zapłata
Instytut Archeologii UKSW
Warszawa

SPRAWOZDANIE - pdf

 
FotoRelacja_CP2009 PDF Drukuj Email

 

Relacja fotograficzna z I edycji konferencji konferencji

Metody komputerowe w archeologii

z cyklu CYFROWA PRZESZŁOŚĆ

Warszawa, 7-8 maja 2009 r.

 

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

Fot. M. Bryk

Fot. K. Malczewski

 

Fot. J. Chyla

Fot. K. Malczewski

Fot. J. Chyla

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. K. Malczewski

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. J. Chyla

Fot. K. Malczewski

Fot. K. Malczewski

 

 
Kontakt PDF Drukuj Email

KONTAKT 

Dr Rafał Zapłata
Instytut Archeologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńśkiego
Ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23
01-938 Warszawa
http://www.archeologia.uksw.edu.pl
e-mail: rafalzaplata@poczta.onet.pl
tel.: 697 889 884

 Adres mailowy:
cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl

 
Ważne terminy PDF Drukuj Email


31 styczeń 2010 r. - termin nadsyłania tekstów i materiałów do publikacji pokonferencyjnej 

31 styczeń 2009 r. - ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień

31 marzec 2009 r. - ostateczny termin nadsyłania abstraktów wystąpień

9 kwiecień 2009 r. - zamieszczenie ogólnego [tematycznego] programu konferencji i abstraktów zgłoszonych wystąpień

15 kwiecień 2009 r. - ostateczny termin zgłaszania oferty sposnorowania konferencji

30 kwiecień 2009 r. - ostateczny termin zgłaszania posterów [plakatów]

20 kwiecień 2009 r. - zamieszczenie szczegółowego programu konferencji

30 kwiecień 2009 r. - ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji

 

 

 

 

Sponsor:

 

ESRI Polska

 

 

Patronat medialny:

           

 

 
Zobacz też…
aula_schumana.jpg
naczynie_kontury.jpg
lotnicze.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.