O konferencji

CYFROWA PRZESZŁOŚĆ

Konferencja naukowa CYFROWA PRZESZŁOŚĆ stanowi inicjatywę o charkterze cyklicznym, która tematycznie skupia się wokół zagadnień dotyczących zastosowania technologii cyfrowych w dyscyplinach oraz dziedzinach powiązanych z badaniem, ochroną, zarządzaniem i konserwacją zasobów dziedzictwa kulturowego.

Problematyka konferencji skierowana jest m.in. do dyscyplin bezpośrednio związanych z technologiami cyfrowymi [instytycji propagujących działania w zakesie społeczeństwa informatycznego; producentów sprzętu i oprogramowania; czasopism i magazynów związanych z technologiami cyfrowymi; środowisk, osób, jednostek oraz instytucji naukowo-badawczych], a zarazem do dyscyplin stosujących w swej działalności technologie cyfrowe m.in. takich jak: historia, historia sztuki, historia architektury, archeologia, czy archeologia historyczna.

Zastosowanie technologii cyfrowych w naukach o przeszłości i kulturze, w szerokorozumianej działalności związanej z dziedzictwem kulturowym, stanowi temat związany z współczesnym muzealnictwem, konserwatorstwem, restauratorswtem, rewaloryzacją, dokumentacją, inwentaryzacją, rekonstrukcją, turystyką, jak również z upowszechnianiem oraz popularyzacją wiedzy o zabytkach i przeszłości.

Nowoczesne technologie stanowią element, który zmienia, modernizuje ww. dyscypliny, a zarazem wprowadza nową jakość i nowy wymiar w zakresie działań związanych z zabytkami. Technologie cyfrowe to element nowoczesnej i efektywnej opieki nad zabytkami, który stwarza m.in. możliwości digitalizacji, wykotrzystania i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Nowoczesne technologie to również nowe możliwości dla działalności naukowo-badawczej, które niejednokrotnie współwyznaczają nowe pola badawcze, jak również nowe formy opieki nad zabytkami.

Celem konferencji jest przede wszystkim wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń z zakresu stosowania nowych technologii cyfrowych w dyscyplinach oraz naukach o przeszłości i zabytkach, jak również propagowanie stosowania nowych technologii i upowszechniania wyników dotychczasowych badań. Ponadto celem konferencji jest stworzenie platformy do debaty nad ww. zagadnieniami oraz integracja środowiska naukowego w odniesieniu do stosowania nowych technologii w pracach i badaniach związanych z dziedzictwem kulturowym.

 

 
aula_schumana.jpg
fragment_muru.jpg
brody_gredziec_grodzisko.jpg
Copyright 2018 www.cyfrowaprzeszlosc2009.uksw.edu.pl.